REHBERLİK HİZMETLERİNİN AMAÇLARI

Türk Millî Eğitiminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik hizmetleri; kendini tanıyan, kendisine sunulan eğitsel ve mesleki fırsatları değerlendirebilen, sorumluluk alabilen bireyler yetiştirilmesini ve bireylerin toplum içinde sağlıklı bir birey olarak yaşamlarını sürdürerek kendini gerçekleştirmelerini amaçlar.

REHBERLİĞİN İLKELERİ

 

Rehberlik hizmetleri yürütülürken benimsenmesi gereken birtakım temel ilkeler vardır.
Bu ilkeler tüm rehberlik hizmetleri için ortaktır ve her öğretim düzeyi için geçerlidir.

Bu ilkeler şu şekilde sıralanabilir;

 1. Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.
  Rehberliğin felsefi temellerini demokratik ve insancıl anlayış oluşturur. Bu anlayışa göre her bireyin değerli olduğu insanların ihtiyaçlarının karşılanmasının önemi insanlara seçme özgürlüğü sunma gibi tüm insanların hak ve özgürlüklerini ön planda tutan bir felsefe benimsemiştir.
 2. Rehberlikte gönüllülük esastır rehberlik hizmetleri çerçevesinde bireyin değişimine ve gelişimine katkı sağlamak hedeflenir.
 3. Rehberlik anlayışı öğrenci merkeze alan bir eğitim sistemini öngörür.
  Öğrenci merkeze alan bu anlayış öğrencinin biyo- psiko- sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.
  Bu çerçevede hizmetler öğrencilerin gelişimsel özellikleri ihtiyaçları yetenek ve ilgilerine göre düzenlenir. Bu alanda rehberlik çalışmaları çerçevesinde aileye, öğretmene ve çevreye sunulan hizmetlerin yine temel amacı öğrenciye yardımcı olmaktır.
 4. Öğrencilere rehberlik hizmeti verirken onları her yönüyle tanımak amaçlanır.
  Rehberlik hizmetlerinin nihai amacı olan kendini gerçekleştirmenin ilk şartı öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlamaktır.
 5. Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır.
 6. Rehberlik hizmetleri yararlanmak isteyen her bireye sunulur. Rehberlik hizmetleri okuldaki tüm öğrencilere açıktır.
  Rehberlik sadece sorun yaşayan bireylere yönelik bir hizmet değildir sorunlu ya da sorunsuz tüm öğrencileri kapsayan bir alandır.
  7. Rehberlik hizmetlerinde biri adına karar verilmez.
  Rehberlik hizmetleri bireyin özgür olarak karar vermesini sağlar. Böylece kişi kendi için en uygun olan yolu yine kendi iradesiyle seçer.
  8. Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.


  9. Rehberlik hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.
  Öğrencinin gelişimine ve uyumuna yönelik olan rehberlik hizmetleri öğrencinin körü körüne topluma uyum sağlamasına değil dinamik bir uyum gösterebilmesi için gerekli yeterlilikleri kazanmasına yardımcı olmaktır.
  Rehberlikte bu çerçevede bireye sağlanan katkıyla toplumsal değişim ve gelişim de hedeflenir.
 7. Rehberlik hizmetleri mesleki ve etik değerlere uygun çalışmaktadır.
 8. Rehberlikte özerklik esastır.
  Rehberlik hizmetlerinin temelinde yer alan insancıl kurama göre her biri kendi sorununu çözebilme gücüne sahiptir. Bu nedenle rehberlikte birey adına sorun çözülmez sorun çözmesine yardımcı olmak amaçlanır.

 

REHBERLİK SERVİSİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

Öğrenci Görüşmeleri

 

1-Bireysel Görüşmeler:

Problem odaklı bir danışmalık anlayışından öte, tüm öğrencilerle görüşülmesi gerekliliği ilkesi doğrultusunda problemi olsun veya olmasın, tüm öğrencilerle rehberlik odasında görüşülmek hedeflenmektedir. Okulumuzda yürüttüğümüz rehberlik çalışmalarında önleyici rehberlik anlayışla hareket edilmeye gayret gösterilmektedir.  Problemi olan çocuklar  gerekli belli sıklıkta görüşmeye alınarak, gerekli görüldüğü takdirde, gerekli olduğu kadarıyla ilgili öğretmene ve veliye geri bildirim verilmektedir.

2-Grup Görüşmeleri: 

Belli aralıklarla öğrencilerle planlanan grup etkinlikleri yapılmaktadır. 

Veli Görüşmeleri

Veliyi Tanıma Çalışmaları

Öğrenciyi tanıma Çalışmaları

Oryantasyon Çalışmaları

Veli Ziyaretleri

 

Öğrencileri ve aile ortamlarını daha yakından tanımak amacıyla öğrencilerin evlerine veli ziyaretleri düzenlenmektedir. Rehber öğretmen olarak sınıf öğretmenleri eşliğinde  bu ziyaretlere iştirak edilmeye gayret edilmektedir.

 

ÇALIŞILAN KONULAR

Öğrencinin Ders Başarı Takibi

Akademik Başarının Önündeki Engellerin Tespiti

Ebeveyn-Çocuk İlişkisi

Öğrencinin Gelişimine Yönelik Çalışmalar

Okul Başarısında Ailenin Rolü

Çatışma Çözme Becerisi

Sosyal ve Duygusal Gelişim

Arkadaşlık İlişkileri

Sosyal Beceri Eğitimi

Sağlıklı Yaşam (Obezite ve Diyabet)

Bilinçli Teknoloji Kullanımı

Hak ve Sorumlulukları Bilme

Şiddeti Önleme

 Öğretmen Görüşmeleri

Rehberlik birimi, derse giren tüm öğretmenlerle iletişim halinde olmalıdır.

Öğretmen ve rehberlik servisinin işbirliği içerinde çalışması öğrenciyi yakından tanıma ve takibini yapmak açısından önemli bir uygulamadır.

Belli aralıklarla öğretmenlerle sınıftaki tüm öğrenciler hakkında rehberlik odasında  görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Edinilen bilgiler ışığında çalışmalar yürütülmektedir. Gerekli görülen durumlarda öğrencilerle görüşülmekte veliye bilgi verilmektedir. 

Seminerler

1- Öğrencilere Yönelik Seminer Çalışmaları

2- Velilere Yönelik Seminer Çalışmaları

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

Rehberlik Servisinin Tanıtımı, Hak ve  Sorumluluklar, Kişisel Sınırların Önemi, Öfke ile Baş Etme Yöntemleri, Snellen Göz Tarama Testi, Envanterler, Etkinlikler, SağlıklıYaşam,TeknolojiBağımlılığı, Sosyal Beceri,Verimli Ders Çalışma.

Okul İçi Çalışmalar

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisi Çalışmaları

Şiddetin Önlenmesi ve Müdahalesi

 

 

 

Doküman Çalışmaları

 

- Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi

- Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi(4.sınıflar)

- Test ve Envanter Sonuçlarının Değerlendirilmesi

- Çocuk Eğitimi İle İlgili Bilgilendirici Yazılı Doküman

 

ÖĞRENCİ GÖRÜŞMELERİ

 

1- Bireysel Görüşmeler; Oryantasyon çalışmaları, Öğrenciyi tanıma ve yönlendirme çalışmaları.

 

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarının da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. 

Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne başvurmaları yoluyla,

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’ne velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geribildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından uygulanan envanter, test vb. uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

2- Grup Görüşmeleri

- Okula yeni gelen öğrenciler için oryantasyon sağlamaya yönelik grup görüşmeleri,

- Ders başarısı düşük öğrencilerle yapılan grup görüşmeleri (“verimli ders çalışma yolları”),

- Benzer sorunlar yaşayan öğrencilerle bir araya gelerek gerçekleştirilen grup rehberliği çalışmaları, 

- Öfke Kontrolü gibi çalışmalar yapılmaktadır.

 

Veli Görüşmeleri

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir. ( Okula davet veya telefonla aranarak)

 

- Öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler yapılır.

Öğretmen Görüşmeleri

Rehber öğretmen, ders öğretmeleri ile rehberlik merkezli görüşmeler yaparak sınıfta karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları hakkında görüşmeler yapmaktadır.

Seminerler

Psikolojik danışmanlığın en önemli amaçlarından biri de insanlarda farkındalık oluşturmak, kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmaktır.  Bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde öğrencilere ve velilere yönelik olarak çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Seminerler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi uzmanlarımız ya da konu ile ilgili kurum dışından uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

 

 Velilere Yönelik Seminer Çalışmaları 

Velilerle yapılan seminer çalışmaları, farkındalık kazanmalarının yanı sıra öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemini göz önünde bulundurarak öğrencileri anlama konusunda farklı bakış açıları kazandırmaktır. Yıl içerisinde ihtiyaç doğrultusunda seminer çalışmaları yapılmaktadır. Seminer çalışmalarından örnekler;

- Okula Uyum Sürecinde Anne Babaya Öneriler (Anasınıf ve1.Sınıf)

- Okul Fobisi Yaşayan Çocuğa Nasıl Yaklaşılmalıdır?

- Çocuklarla Doğru İletişim ve Okul Başarısı (2.-3.-4. Sınıflar)

- Çocuklarda Kişisel Sınırların Önemi

- Teknolojinin Doğru Kullanımı

ÖĞRENCİLERE UYGULANAN TEST VE ENVENTERLER

- Öğrenci Tanıma Formu

- Otobiyografi

-Aile Envanteri

-Öğrenci Rehberlik İhtiyacı Belirleme Anketi(RİBA) 

 

DEMOKRASİ EĞİTİMİ VE OKUL MECLİSİ ÇALIŞMALARI

 

Öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması” amaçlanarak okul meclis seçimi çalışmaları yapılmaktadır. Demokrasi bilincinin yaşatılması ve insiyatif kullanma becerisi kazandırmak için okulunuzda seçim çalışması yapılarak okul temsilcisi seçilmiştir.

                   Merve KAVVASOĞLU                                                                                                       Feryat KEÇEOĞLU